Kvalitet

Stockholms Fönsterrenovering AB arbetar enligt Måleriföretagen i Sveriges Kvalitets- och Miljöledningssystem

Allmänt

Måleribranschen har tidigare saknat ett fungerande kvalitets- och Miljöledningssystem anpassat för branschens specifika förutsättningar. Måleriföretagen i Sveriges Kvalitets- & Miljöledningscertifiering har skräddarsytts för att följa en orders gång genom måleriföretaget – från offert till avslutat och godkänt arbete. Systemet utgår från kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Med dessa kända internationella standarder som grund är det lätt för beställaren att göra en bedömning av vår förmåga att uppnå ställda kvalitets och miljökrav på utförda uppdrag.

Kvalitetspolicy

Stockholms Fönsterrenovering AB har som målsättning att utföra alla uppdrag på ett sådant sätt att slutprodukten blir av högsta kvalitet. De instrument vi förfogar över är kontroll och val av material samt rutiner för egenkontroll. Utbildning av personal i bransch, miljö och kvalitetsfrågor pågår fortlöpande.

Miljöpolicy

Stockholms Fönsterrenovering AB arbetar för att minimera miljöbelastningen inom måleriet. Vi ska bara använda miljögodkända produkter och hjälpmedel. Genom utbildning och fortlöpande information skapar vi ett starkt miljöengagemang hos våra medarbetare.

Organisation

Stockholms Fönsterrenovering AB organisation består idag av VD Dennis Wassén, två tjänstemän, en glasmästare, sju snickare och 15 målare/renoverare. Vi har 2 st servicebilar som utför kortare uppdrag främst mot våra avtalskunder. Kvalitetsansvarig utses alltid för varje projekt och skall namnges i uppdragsavtalet. Kvalitetsansvarig ansvarar för att arbetsmiljöplan upprättas och efterlevs samt att egenkontrollen utförs och dokumenteras i vederbörlig ordning. Vidare deltar denne i UE möten, för dagbok, sköter och ansvarar för materialleveranser samt dokumentation av ÄTA- arbeten.
Målaren har alltid ett ansvar att i god tid till sin arbetsledare rapportera eventuella avvikelser i de förutsättningar som råder på arbetsplatsen och att målningsbeskrivningen samt tidplanen följs.

Dokumentation

Handlingar som ingår i kvalitetskontrollprogrammet samlas in löpande och sparas i en för projektet avsedd pärm vilken alltid finns tillgänglig på arbetsplatsen. Information om skötsel och underhåll för de olika ytskikten finns samlade i samma pärm. Vid slutbesiktning är den objektspecifika pärmen komplett och kan därmed överlämnas till beställaren.

Egenkontroll materialhantering

Kvantitet, kulör och leveranstidpunkt kontrolleras mot beställning och ordererkännande. Vid större uppdrag upprättas alltid en materialleveransplan.

Egenkontroll utförande

Förutsättningarna för en rätt applicerad produkt kontrolleras utifrån följande:

 • Underlagets beskaffenhet och föreskriven behandling samt materialval.
 • Temperaturen vid utförandet.

Arbetsmiljöplan

Planläggning målningsarbeten/särskilda risker:

 • Exponering av lösningsmedel eller andra kemiska ämnen.
 • Arbeten med elektriska maskiner eller hjälpmedel
 • Arbeten på hög höjd
 • Eliminering av damm och buller samt hålla god ordning på arbetsplatsen

Andra arbeten som berörs av målningsentreprenörens arbeten:

 • Byggarbetare
 • Plattsättare
 • Mattläggare
 • Rör och ventilation
 • Elektriker
 • Städpersonal

Val av maskiner och hjälpmedel:
Maskiner och hjälpmedel skall väljas ur ergonomisk synpunkt. Samtliga maskiner och hjälpmedel underhålls kontinuerligt beträffande funktion och säkerhet.